Artikel 1. Prijs en verzendingskosten

De vermelde prijzen zijn eenheidsprijzen, inclusief BTW tegen het geldende tarief en exclusief verwerkings- en verzendingskosten. Wij behouden ons het recht om deze prijzen op elk moment aan te passen. Op bestellingen zijn de op het moment van bestelling op de Website genoemde prijzen van toepassing.

De verzendingskosten zijn voor rekening van de Klant en het gefactureerde bedrag staat in functie van het bedrag van de bestelling, het aantal bestelde artikelen en het gekozen leveringsadres. Dit bedrag staat vermeld op de leveringsnota en de Klant wordt van dit bedrag op de hoogte gesteld vooraleer hij zijn bestelling bevestigt op de Website.

Artikel 2. Bestelling

U kan een bestelling plaatsen via onze Website. We kunnen een bestelling annuleren als de bestelde goederen om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn. In dat geval zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen en elk door u al betaald bedrag terugbetalen binnen 30 dagen volgend op de kennisgeving van annulering van uw bestelling.

Elke bestelling impliceert dat u de prijzen en productomschrijvingen aanvaardt zoals deze op het moment van de bestelling op onze Website weergegeven worden.

Artikel 3. Betaling

Elke bestelling moet vergezeld zijn van de betaling van deze bestelling (via één van de aangeboden betaalwijzen op de Website).

Artikel 4. Verzending

Een bestelling wordt gemiddeld verzonden tussen de 24 en 48 uur op werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn (zie artikel 2)

U wordt via e-mail op de hoogte gesteld van de verzending van uw bestelling.

Artikel 5. Levering

De beschikbare bezorgopties worden op de Website getoond en U kan de gewenste bezorgoptie selecteren alvorens uw bestelling te bevestigen. De aangegeven leveringstermijn is indicatief en wij zijn niet verantwoordelijk voor om het even welke vertraging van de gekozen transporteur. In geval van vertraging proberen wij u op de hoogte te houden, maar zijn, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit late levering.

Als blijkt dat de bij bestelling geselecteerde transporteur niet op de gevraagde locatie kan leveren, zullen wij u contacteren adhv de contactgegevens die u ons aanleverde bij plaatsing van uw bestelling. We leveren uitsluitend in Nederland.

Artikel 6. Ontvangst van de goederen

Het is mogelijk dat u bij levering van het product gevraagd wordt om een ontvangstbewijs te tekenen. U wordt geacht een bewijs van ontvangst van de geleverde goederen te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.

U gaat ermee akkoord de ontvangen goederen te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade alvorens ondertekening van het ontvangstbewijs. In het geval dat uw bestelling niet volledig is, of u gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade vaststelt aan de geleverde goederen, moet u ons binnen de 48u op de hoogte stellen via e-mail. Indien u niet binnen de 48u reageert, beschouwen wij de bestelling als volledig en in goede staat bij u afgeleverd.

Artikel 7. Herroepingsrecht en retourneren van goederen

Informatie betreffende het herroepingsrecht

Verbruikers hebben een wettelijk herroepingsrecht. De herroepingsinformatie geldt alleen voor verbruikers, dus voor natuurlijke personen, die een rechtshandeling voor doeleinden afsluiten, die hoofdzakelijk noch hun industriële noch hun zelfstandige beroepsbezigheid kunnen worden toegerekend. Geen herroepingsrecht bestaat bij contracten voor levering van goederen, die niet geprefabriceerd zijn en waarvoor hun vervaardiging een individuele keuze of bestemming voor de verbruiker beslissend is of die ondubbelzinnig op de persoonlijke behoeften van de verbruiker afgestemd zijn. Op gepersonaliseerde (bedrukte) artikelen is geen herroepingsrecht van toepassing.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Brandsfit Dealer Nederland BV, Josink Esweg 2, 7545PN Enschede, Nederland, E-Mail: nederland@brandsfit .com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons (Brandsfit Dealer Nederland BV, Josink Esweg 2, 7545PN Enschede, Nederland) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U staat zelf in voor de kosten van het terugzenden van de goederen. Indien u de te retourneren bestelling via onze Website besteld heeft, kan u vrijblijvend gebruik maken van de aangeboden retouropties via onze Website.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

===Modelformulier voor herroeping===

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ... ... / ... ... / ... ... ... ...

- Naam/Namen consument(en):

.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

- Adres en telefoonnummer consument(en):

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

- Datum: ... ... / ... ... / ... ... ... ...

(*) schrappen wat niet past

===Einde modelformulier voor herroeping===

De klant heeft het recht de ontvangen goederen binnen 14 dagen na ontvangst ervan op eigen kosten terug te sturen. De klant moet de goederen in goede staat en in hun originele verpakking terug sturen. De klant dient de instructies op het retourformulier (achterkant leveringsnota) te volgen. De klant wordt ook gevraagd om het retourformulier (of een kopie) ervan in te vullen en bij de goederen te steken. De klant kan steeds een digitale kopie van dit formulier bekomen door een aanvraag te sturen naar nederland@brandsfit .com.

Na ontvangst van de geretourneerde goederen zal de terugbetaling binnen de 14 dagen met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als die u heeft gebruikt om voor de goederen te betalen (waar mogelijk) uitgevoerd worden.

Om de goederen te retourneren mogen deze niet gedragen zijn. Enkel het passen van de artikelen is toegestaan. Sporen van slijtage, transpiratie, vocht, gebrek aan onderhoud of ongepast gebruik van het artikel doen de garantie en het recht op retour teniet. Indien wij gebruikte of beschadigde goederen retour ontvangen zullen wij u hier onmiddellijk van op de hoogte stellen. In dit geval worden de geretourneerde goederen niet terugbetaald.

Retourzendingen onder rembours worden geweigerd.

Artikel 8. Garantie

Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzaamheid van het product. Daarom geldt voor alle artikelen die u bij ons koopt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. U kunt contact opnemen met onze klantenservice via nederland@brandsfit .com Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder onze garantie en wordt het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk teruggestort/terugbetaald.

Artikel 9. Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van Brandsfit Dealer Nederland BV, Josink Esweg 2, 7545PN Enschede, Nederland en haar partner Brandsfit BVBA, Meersbloem-Melden 42, 9700 Oudenaarde, België . Die gegevens worden door Brandsfit verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze commerciële activiteiten en van onze partners/sponsors. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. U kan zich daarvoor wenden tot Brandsfit Dealer Nederland BV, Josink Esweg 2, 7545PN Enschede, Nederland of per e-mail naar nederland@brandsfit .com.